211718 DCS Electrode Burner 29" Long

$96.39
SKU: 211718
4
Qty:

Lowest Price Guarantee

Description

DCS Burner Electrode BGA26, BGA27, BGA36, BGA48, Some BGB30, BGB36, BGB48 and BFG grills.

Fits Models : BG27-BQN, BG27-BQRL, BG27BQRN, BG36-BQARL, BG36-BQARN, BG48-BQARL, BG48-BQARN, BG48-BQRL, BG48-BQRN, BGA26-BQL, BGA26-BQN, BGA27-BQ, BGA27-BQL, BGA27-BQN, BGA27-BQR, BGA27-BQRL, BGA27-BQRN, BGA36-BQAR, BGA36-BQARL, BGA36-BQARN, BGA48-BQARL, BGA48-BQARN, BGA48-BQR, BGA48-BQRL, BGA48-BQRN, BGB30-BQR, BGB30-BQRL, BGB30-BQRN, BGB36-BQAR, BGB36-BQARL, BGB36-BQARN, BGB48-BQAR, BGB48-BQARL, BGB48-BQARN, BGB48-BQR, BGB48-BQRL, BGB48-BQRN, DCS48-BQARN, EDV27-BQ, EDV27-BQN, EDV27-BQR, EDV27-BQRN, EDV36-BQA, EDV36-BQAN, EDV36-BQAR, EDV36-BQARN

Alternate Part : 16281-03, 250201P

Ask The Experts
Brand:

Reviews

Write A Review

Copyright © 2024 The BBQ Depot, Inc.
Checkout Payment Options. Visa, Mastercard, Discover, PayPal, Amazon Pay, Google Pay